Buschtawen a Zuelen richteg a propper schreiwen

Code: 043

Beschreiwung:
Richteg a propper schreiwen léieren vu groussem Support aus bis hin zum Schreiwen op karéierte Blieder.
1) An enger éischter Etapp léieren d’Schüler op groussem Format richteg ze schreiwen.
2) Duerch Schreiwübungen op Linnen soll dann geléiert ginn, d’Buschtawen a Zuelen méi kleng an awer propper an richteg ze schreiwen.
3) Schlussendlech geet et vum Schreiwen op de Linnen iwwer op d’Schreiwen op karéierte Blieder.

Dauer: /

Wéini:
dënschdes: 10h10 – 11h05

Responsabelen: Joël Leal

Niveau: C3

Stand: ofgeschloss