Division im ZR bis 100

Code: 050

Beschreiwung:
D’Divisioun als Umkehraufgabe vum Einmaleins kenne léieren a léisen.

Dauer: 6 Wochen

Wéini:
méindes: 10h45 – 11h15

Responsabelen: Joël Steffen

Niveau: C3

Stand: en cours