Ech si ganz relax

Code: 045

Beschreiwung:
Enspaanen duerch kleng Bewegungsspiller, Fantasiereesen,
Übungen wéi z.B. Uspaanung-Entspaanung (C2, C3, C4)

Dauer: 7 Wochen

Wéini:
à déterminer

Responsabelen: Sandra Wegener

Niveau: inter-cycle

Stand: nei Inscriptiounen - Restart