Erlesen Sätze

Code: 019

Beschreiwung:
D’Schüler erliesen Sätz aus dem Buch Lesesalat

Horaire:
dënschdes: 9h35 – 9h55

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen

Niveau: C2_2

Stand: keng Plaze méi fräi