Grundmotorische Fähigkeiten mit dem Lineal, Geodreieck, Bleistift & der Schere

Code: 017

Beschreiwung:
An dësem Atelier geet et drëms Schüler, déi Schwieregkeeten mat der Handhabung vum Lineal, der Schéier, dem Geodräieck an dem Bläistëft hunn de richtegen Ëmgang mat dësen Outils ze weisen an anzeüben.

Horaire:
dënschdes: 8h25 – 8h55
donneschdes: 8h25-8h55

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen, Joël Steffen

Niveau: inter-cycle

Stand: ofgeschloss