Lautgetreues Schreiben

Code: 021

Beschreiwung:
Ugepasst um Wuertschatz vum C2 ginn einfach Wieeder schreiwe geübt

Horaire:
méindes: 9h00 – 9h30

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen

Niveau: C2_2

Stand: en cours