Orientierung im ZR bis 100

Code: 048

Beschreiwung:
An dësem Atelier geet et ëm d’Orientéierung am Zueleraum bis 100. Mat klengen Aktivitéiten sollen d’Schüler Zuelen uerdnen an zouuerdne kënnen.

Dauer: 7 Wochen

Wéini:
dënschdes: 7h50 – 8h20
mëttwochs: 9h00-9h30

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen, Joël Steffen

Niveau: C2_2

Stand: en cours