Orientierung im ZR bis 10

Code: 049

Beschreiwung:
An dësem Atelier geet et ëm d’Orientéierung am Zueleraum bis 5. Duerch kleng Aktivitéite sollen d’Schüler Zuelen uerdnen an zouuerdne kënnen.

Dauer: 7 Wochen

Wéini:
méindes: 7h50 – 8h20
freides: 11h05 – 11h30

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen, Joël Steffen

Niveau: C2_1

Stand: en cours