Textverständnis C4

Code: 027

Beschreiwung:
Krimis, Sachtexter, Erzielungen, querbeet gëtt d’Textverständnis fir Kanner aus dem C4 geübt. Deelweis och mat Ipad-Quiz, deen d’Kanner selwer erstelle sollen.

Horaire:
freides: 9h00 – 9h30

Dauer:
6 Wochen

Responsabelen: Anne-Marie Wiltgen

Niveau: C4

Stand: en cours