001 Addieren & Subtrahieren bis 20 ohne Über- & Unterschreitung

Beschreiwung

Widderhuelung aus dem Cycle 2.1:
Einfach Plus- a Minusrechnungen am Zueleraum bis 20 ouni den Zehner ze depasséieren.

Code: 001
Responsabelen: Joël
Niveau: C2_2
Stand: ofgeschloss

Méindes
7h50-8h20