002 Zehnerunterschreitung/überschreitung bis 20

Beschreiwung

Widderhuelung aus dem Cycle 2.1:
Plus- a Minusrechnungen am Zueleraum bis 20 mat Dépassement vum Zehner.

Code: 002
Responsabelen: Joël
Niveau: C2_2
Stand: ofgeschloss

Dënschdes
7h50 – 8h20