008 Subtraktion und Addition 2-stelliger Zahlen im ZR 100

Beschreiwung

Plus- a Minusrechnungen mat Dépassement vum Zehner am Zueleraum bis 100.

Code: 008
Responsabelen: Joël
Niveau: C3_1
Stand: ofgeschloss

Méindes
8h50 – 9h20