035 Freunde der 10

Beschreiwung

De Schüler am C2, déi nach Schwieregkeeten hunn, d’Freunde der 10 visuell méi no bréngen.
Dësen Atelier dauert nëmmen esou laang bis d’Schüler d’Ergänzungen verinnerlecht hunn.

Code: 035
Responsabelen: Joël
Niveau: C2
Stand: ofgeschloss (keng Inscriptioun)

mëttwochs
14h35-15h10