038 Rechtschreib-Training C4

Beschreiwung

Rechtschreib-Traning mat Finken-Material. Et geet virun allem ëm Ableitungen a Schärfung/Dehnung.

Code: 038
Responsabelen: Joël
Niveau: C4
Stand: ofgeschloss

dënschdes, donneschdes
09h20-9h55