043 Konzentréiere mécht Spaass

Beschreiwung

Anhand vu klengen Übungen gëtt d’Konzentratioun vun de  
Kanner gefuerdert.

Dësen Atelier ass fir Schüler aus de Cyclen 2, 3 & 4.

Code: 043
Responsabelen: Vanessa
Niveau: inter-cycle
Stand: ofgeschloss

à convenir