044 Meng Roserei an ech

Beschreiwung

D’Kanner kréien anhand vum Buch “Das kleine Wutmonster”  
gewisen dass all Mënsch Roserei verspiert ma ebe vläit anescht  
domadder ëmgeet. Si kréien “Tricker” mat op de Wee wéi si kënne mat  
hirer Roserei ëmgoen wat deelweis och am Buch “Wie gehe ich mit meiner  
Wut um” duergestallt gëtt.

Code: 044
Responsabelen: Vanessa
Niveau: C2
Stand: ofgeschloss

à convenir