050 Ergänzen bis 100

Beschreiwung

Dësen Atelier soll den Atelier 008 “Subtraktion und Addition 2-stelliger Zahlen im ZR100” kompletéieren. Et geet drëms op 100 z’ergänzen. Geduecht ass den Atelier fir Schüler aus de Cyclen 2.2, 3.1 an 3.2.

Code: 050
Responsabelen: Joël
Niveau: inter-cycle
Stand: ofgeschloss

donneschdes
8h50-9h20