052 Schreibschrift trainieren

Beschreiwung

  1. Etapp:
    Ausgehend vun enger Bestandsaufnahme trainéieren d’Schüler verschidde Buchstawen, déi se nach net korrekt schreiwen.
  2. Etapp:
    Textauschnëtter, Quatschwierder, Nachspur-Übungen fir d’Schrëftbild ze festegen.

Dësen Atelier ass fir Schüler aus de Cyclen 3 a 4.

Code: 052
Responsabelen: Joël
Niveau: inter-cycle
Stand: ofgeschloss

mëttwochs
14h35-15h10