Mengenwahrnehmung

Beschreiwung

  • Mengen erkennen an nennen kënnen
  • Zuelebild erkennen an liese kënnen
  • Mengen an Zuelebild zouuerdne
Code: 008
Responsabelen: Atêle
Niveau: C2_2
Stand: ofgeschloss

dënsdes
8h00-8h45