C2.2

Katze mit tz

Code: Beschreiwung: Orthographie an Wortschatz Training mam Profax Programm. Fir C2.2 an C3. Dauer: 6 Wochen Wéini: mëttwochs: 14h00-14h25 Responsabelen: Niveau: Stand:

Lautgetreues Schreiben

Code: Beschreiwung: Ugepasst um Wuertschatz vum C2 ginn einfach Wieeder schreiwe geübt Horaire: méindes: 9h00 – 9h30 Dauer: 6 Wochen Responsabelen: Niveau: Stand: