Sozialpädagogesches

Ech si ganz relax

Code: Beschreiwung: Enspaanen duerch kleng Bewegungsspiller, Fantasiereesen, Übungen wéi z.B. Uspaanung-Entspaanung (C2, C3, C4) Dauer: 7 Wochen Wéini: à déterminer Responsabelen: Niveau: Stand:

Gefiller entdecken a weisen

Code: Beschreiwung: Anhand vu Biller, Übungen a Spiller léieren d’Kanner déi verschidde Gefiller kennen a benennen. Dauer: variable Wéini: à convenir Responsabelen: Niveau: Stand:

Organisatioun

Code: Beschreiwung: Waat kann ech maache fir mech besser fir d’Schoul/an der Schoul ze organiséieren  Horaire: A convenir Dauer: variable Responsabelen: Niveau: Stand:

Sozial Kompetenzen

Code: Beschreiwung: Fërdere vu Sozialkompetenzen Empathie, Rücksicht, Héiflechkeet, Respekt, Zesummenhalt,… (C2, C3, C4) Horaire: A convenir Dauer: variable Responsabelen: Niveau: Stand: